Polityka Prywatności Kancelaria Tomasz Jaworski

  Niniejszym informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:

   • składania zamówienia,
   • wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
   • rejestracji,
   • zakładania Konta,
   • korespondowania z Administratorem,
   • subskrybowania usług mailingowych (newsletter),
    – lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną jest Tomasz Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski, ul. Strzałowa 17R/15, 87-100 Toruń, NIP: 9562261495, e-mail: jaworski@kancelariajaworski.eu, posiadający prawo wykonywania zawodu radcy prawnego przyznanego na terytorium Polski, przynależącego do samorządu zawodowego radców prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu) nr wpisu TR-936.

  2. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.

  3. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora np. wysyłania wiadomości, uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.

  4. Podmiot, który przekazał Administratorowi swoje dane, zwany będzie dalej jako Przekazujący.

  5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:

   • nazwisko i imiona Przekazującego,
   • adres zamieszkania
   • adresy elektroniczne Przekazującego,
   • numer identyfikacji podatkowej (NIP)

  6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Usługodawcę, ustalenia geolokalizacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Usługodawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

  7. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, również inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

  8. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, takie jak:

   • oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
   • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
   • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
   • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  9. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego – chyba że jest to konieczne dla wykonania danej umowy.

  10. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego.

  11. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:

   • umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
   • realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
   • korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,
   • realizowania funkcji planowania trasy dojazdu do siedziby Administratora lub innego miejsca opisywanego na stronie (w szczególności przy użyciu funkcji i mechaniki Google Maps),
   • korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
   • ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
   • zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.

  12. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.

  13. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:

   • usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 274399, NIP: 7792308495
   • usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
   • PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
   • STRIPE, 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA

  14. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:

   • monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
   • ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
   • ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
   • ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.

  15. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google zawarte są m.in. pod linkami:

  16. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.)), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich.

  17. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Usługodawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

  18. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.

  19. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, spedycyjne, transportowe, związane z doręczaniem korespondencji i przesyłek, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.

  20. Publikując wpisy na stronie internetowej/portalu społecznościowym Administratora, w szczególności w formie opinii/komentarza, Przekazujący wpisy te, jak i udostępniane przez siebie dane czyni publicznymi. Z tego tytułu Przekazującemu nie służą żadne roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie.

  21. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

  22. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratorem.

  23. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite z siedzibą na Litwie.

  24. Dane Przekazującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.

  25. Dane Przekazującego, tj. imię oraz e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.

  26. Podanie przez Przekazującego danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania newslettera na podstawie udzielonej przez zgody, a także w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. F RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

  26. Dane Przekazującego będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia sprzeciwu.

  27. Po skorzystaniu z tego prawa i wypisaniu się z newslettera dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.

  28. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarłam odpowiednie umowy.

  29. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy dane Przekazującego, Przekazujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  30. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  31. Przekazujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

  32. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących polityki prywatność proszę o kontakt elektroniczny na adres e-mail: kontakt@kancelariajaworski.eu. z dopiskiem w temacie RODO. 

  .